Find us on

ประวัติภูเก็ตสแตนเลส

     ภูเก็ตสแตนเลสได้จดทะเบียนถูกต้องตามตามกฎหมายและก่อตังขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยเจ้าของและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานสแตนเลส อัลลอยโดยตรงที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 20 ปี รับออกแบบติดตั้งประตูสแตนเลส ,ช่องรั้วสแตนเลส ,ราวบันไดสแตนเลว,ราวกันตกสแตนเลส,ประตูอัลลอยด์,ช่องรั้วอัลลอยด์,ราวบันไดอัลลอยด์,ราวกันตกอัลลอยด์ ตั้งมั่นบนความไว้วางใจของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ วัดฉลองภูเก็ต, วัดนาคารามภูเก็ต ,วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต , โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต , บริษัทอนุภาษมโนรมจำกัด , เดอะเบย์คลิฟป่าตอง ในนามภูเก็ตสแตนเลสด้วยดีเสมอมา

นี่คือตัวอย่างผลงานของเรา
- งานสแตนเลสของ The Bay Cliff Patong (http://www.thebaycliff.com) ทั้งโครงการ มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ส่งมอบงานปี 2553
- งานสแตนเลสของ วัดนาคาหรือวัดนาคาราม ภูเก็ต มูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท ส่งมอบงานปี 54